Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

KRUS3203 Veiledning i kriminalomsorgen

Emnekode KRUS3203 Veiledning i kriminalomsorgen
Engelsk emnenavn Supervision and Counselling in Correctional Service
Studieprogrammet emnet inngår i Bachelorstudium i straffegjennomføring
Emnegruppet emnet inngår i Valgfritt programemne
Studiepoeng 15
Semester Vår 2021
Undervisningsspråk Norsk

Emnet KRUS3203 Veiledning i kriminalomsorgen kvalifiserer for veiledningsoppgaver på alle nivåer og områder og er relevant for alle som har veiledningsoppgaver tillagt i sin funksjon eller har bruk for veiledningskompetanse i sitt arbeid.

Hensikten med veiledning er å skape en mer synlig sammenheng mellom teori og praksis, og å bidra til refleksjon, bevisstgjøring og læring. Å være veileder krever derfor yrkeserfaring, veiledningskunnskaper- og ferdigheter, profesjonelle holdninger og pedagogisk kompetanse.

Emnet KRUS3203 Veiledning i kriminalomsorgen gir grunnleggende kompetanse i veiledningsstrategier og veilederrollen. Emnet tar for seg både individuell veiledning og gruppeveiledning. Studiet skal gi studenten handlingskompetanse som veileder, som består i å planlegge, begrunne, gjennomføre og evaluere veiledning. Studiet skal også bidra til økt kunnskap om og trening i kommunikasjonsferdigheter og verktøy til bruk i veiledningen.

Det legges vekt på praktiske øvelser knyttet til den enkelte students egne erfaringer som veileder og refleksjon rundt disse. Etisk refleksjon rundt egen rolle som veileder i møte med veisøker er sentralt.

Våren 2021 - Oversikt over samlinger og eksamensdatoer

Samling 1 og 3 gjennomføres tirsdag til torsdag, mens samling 2 går mandag til onsdag.

Dersom det er avvik mellom et som står om dager, tidspunkt og sted her og i Canvas, er det Canvas som gjelder.

Samling 1: 26.-28. januar

26. januar 10-16

27. janaur 9-16

28. janaur 9-15

Alle dager i rom: S206/207 + grupperom

Samling 2: 22.-24. februar

22. februar 10-16

23. februar 9-16

24. februar 9-15

Alle dager i rom: S206/207 + grupperom

Samling 3: 13.-15. april

13. april 10-16

14. april 9-16

15. april 9-15

Alle dager i rom: S206/207 + grupperom

Eksamen

Eksamen utleveres: 9. juni kl. 08:00

Frist for innlevering: 11. juni kl. 15:30

Emnekoordinator

Vigdis Hult

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale temaer innenfor veiledning som fagområde
 • skal ha kunnskap om grupper og gruppeprosesser
 • har innsikt i og forståelse for veilederens arbeidsoppgaver, ansvar og roller
 • har kunnskap om kommunikasjonsteori og vet hvordan god kommunikasjon bidrar til god veiledning
 • skal ha kunnskap om og forståelse for konteksten veiledningen utøves innenfor

Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende ulike strategier for veiledning av både individ og gruppe i ulike situasjoner og sammenhenger
 • Anvende faglig kunnskap om veiledning slik at veisøker oppnår faglig og personlig utvikling
 • tilrettelegge for et positivt læringsmiljø i veiledningssituasjonen
 • anvende kommunikasjonsferdigheter som fremmer motivasjon og utvikling hos veisøker/e
 • vurdere egen praksis som veileder og justere og utvikle denne ved behov

Generell kompetanse

Studenten kan

 • identifisere, reflektere over og håndtere etiske utfordringer i veiledning og i veilederrollen
 • bidra til utvikling av veiledning i kriminalomsorgen
 • legge til rette og motivere for læring gjennom veiledning
 • holde seg oppdatert innen veiledningsfaget

Krav til forkunnskap

Opptak til påbygningsstudiet (Bachelor i straffegjennomføring) eller enkeltemneopptak, jf. Forskrift om studiet Bachelor i straffegjennomføring). Studentene må ha bestått minimum 120 stp. innen relevante fagområder. Det anbefales at studenten har tatt KRUS3000 og KRUS3100 eller tilsvarende.

Opptakskrav ved enkeltemneopptak

Søker må være ansatt i kriminalomsorgen, være student ved en internasjonal utdanningsinstitusjon som KRUS samarbeider med, eller tilhøre en av kriminalomsorgens samarbeidspartnere. Søker må ha bestått fengselsbetjentutdanning eller ha bestått minimum 120 studiepoeng ved annet universitet eller høyskole. Søkere som jobber som aspirantveiledere og aspirantledere gis førsteprioritering.

Arbeids- og undervisningsformer

Studiet er organisert som et deltidsstudium over ett semester med samlinger og studiearbeid mellom samlingene. Det vil være inntil tre samlinger, hver på inntil tre dager. Digitalisert undervisning kan bli benyttet ved behov.

Arbeidsmåtene i studiet skal bidra til å gi studentene et godt læringsutbytte og vil særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Arbeidsformene vil variere mellom klasseromsundervisning, praktiske øvelser og oppgaver og innebærer stor grad av studentaktivitet. Studentene skal jobbe med egne erfaringer gjennom å skrive refleksjonslogg, erfaringsdeling i grupper og veiledning av medstudenter. Det må påregnes studiearbeid mellom samlingene.

Arbeidskrav

Et individuelt skriftlig refleksjonsnotat på 1000-1200 ord. Bruk formelle krav for oppgaveskriving ved KRUS. Vurderingsuttrykk: Godkjent/Ikke godkjent. Arbeidskravet må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Det er krav om minimum 80% fremmøte på samlinger.

Vurderings-/eksamensform og sensorordning

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 2500 ord, +/- 10%. Bruk formelle krav for oppgaveskriving ved KRUS.

En intern og en ekstern sensor.

Karakterskala/Vurderingsuttrykk

Bestått/Ikke bestått

Hjelpemidler til vurdering/eksamen

Alle

Rettigheter og plikter ved eksamen

Studentens rettigheter og plikter framgår av Forskrift om studier, eksamen og opptak og er nærmere beskrevet i utfyllende retningslinjer.

Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som regnes som fusk ved eksamen. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt eksamen.

Informasjon om karakterer, klageadgang og prosess for behandling av begrunnelser og klager med frister kommuniseres og behandles i Studentweb.

Ny sensorkommisjon ved klage består av en intern og en ekstern sensor. Den nye kommisjonen får ikke innsikt i opprinnelig karakter og begrunnelse

Pensum

Referanser merket med * finnes i kompendiet

Bjørndal, C. R. P. (2016). Konstruktive hjelpesamtaler: mestringsfremmende perspektiver og redskaper i veiledning, rådgivning, mentoring og coaching. Oslo: Gyldendal akademisk. [kap.7-14]*

Bjørndal, C. R. P. (2017). Det vurderende øyet: observasjon, vurdering og utvikling i pedagogisk praksis (3.utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. [kap.3, 7 & 8]*

Eide, S. B., Grelland, H. H., Kristiansen, A., Sævareid, H. I., & Aasland, D. G. (2020). Til den andres beste: en bok om veiledningens etikk (3. utg.). Oslo: Gyldendal. [kap. 1-5, 9]

Gotvassli, K.-Å. (2012). Veiledning og den lærende organisasjon. I A. K. Ulvestad & F. U. Kärki (Red.), Flerstemt veiledning (s. 301-319). Oslo: Gyldendal akademisk.

Kversøy, K. S., & Hartvigsen, M. (2018). Samarbeid og konflikt: to sider av samme sak: SØT-modellen (2.utg.). Bergen: Fagbokforlaget. [s.17-117]

Lejonberg, E. & Føinum, M. (2018). Hva er god veiledning? En forskningsbasert innføringsbok om veiledning av nye lærere. Bergen: Fagbokforlaget. [kap.6]

Myhre, C. Y. (2018). Mental styrketrening. Oslo: Aschehoug. [kap. 1-3]

Pettersen, R. C., & Løkke, J. A. (2019). Veiledning i praksis: grunnleggende ferdigheter (2.utg.). Oslo: Universitetsforlaget. [kap. 9 & 11]

Skau, G. M. (2012). Personlig kompetanse - en dobbel utfordring i veiledning. I A. K. Ulvestad & F. U. Kärki (Red.), Flerstemt veiledning (s. 53-70). Oslo: Gyldendal akademisk.

Tveiten, S. (2019). Veiledning: – mer enn ord (5. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Ulleberg, I. (2014). Kommunikasjon og veiledning (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. [kap.10-16]

Ulvestad, A. K. (2012). Flerstemt veiledning. I A. K. Ulvestad & F. U. Kärki (Red.), Flerstemt veiledning (s. 279-298). Oslo: Gyldendal akademisk.

Ulvestad, A. K. (2012). Makt i og rundt veiledningsrommet. I A. K. Ulvestad & F. U. Kärki (Red.), Flerstemt veiledning (s. 141-156). Oslo: Gyldendal akademisk.

Vråle, G. B. (2015). Veiledning når det røyner på. Oslo: Gyldendal akademisk. [kap. 1, 3, 4, 10]

 

Publisert | Oppdatert 12. januar 2021